VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
PETFRIEND s.r.o.
se sídlem Prostřední 6875, Zlín 760 01

IČ: 091 20 017
DIČ: CZ 09120017

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 117372
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.petfriend.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Obchodní společnosti PETFRIEND
s.r.o. se sídlem Prostřední 6875, Zlín 760 01, IČ: 091 20 017, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 117372 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě
kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou
(dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.petfriend.cz
(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové
rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání
v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena
práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého
uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží
(dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující
provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě
všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet

déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy
(včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem
na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a
nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou
poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu
za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu
platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska. Mimo
Českou republiku a Slovensko bude kupující informován prodávajícím o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží před uzavřením smlouvy.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: JMÉNO KUPUJÍCÍHO, ADRESA PRO FAKTURACI A DORUČENÍ, DRUH OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ, CENA, DALŠÍ INFORMACE.

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného
zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
Tato objednávka se považuje za návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které
do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby
vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na
tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce
(dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení prodávajícího není akceptací
objednávky kupujícího, nýbrž se jedná pouze o informaci od prodávajícího, že eviduje objednávku od
kupujícího.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní
ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky
(například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího. Případně může smluvní vztah vzniknout též přijetím návrhu kupujícím, pokud
prodávající v návaznosti na objednávku kupujícího navrhne změny či doplnění smlouvy.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si

hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2401804826/2010, vedený u společnosti Fio
bank, a.s., IBAN: CZ40 2010 0000 0024 0180 4826, SWIFT: FIOBCZPPXXX (dále jen „účet
prodávajícího“);
– bezhotovostně platební kartou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a
dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou
i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení čl.  4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby, který mu bude sdělen prodávajícím. V případě bezhotovostní
platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad
– fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou
adresu kupujícího, v listinné podobě ji pak prodávající přiloží ke zboží při jeho odeslání.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné

aodstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro

jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které
bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v
uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní
smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě,
že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta
ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující
využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího i na adresu elektronické pošty prodávajícího info@petfriend.cz . Vzorový formulář pro
odstoupení od smlouvy je k nalezení na následujícím odkazu https://eshop.petfriend.cz/Download/storno.docx.

Použití formuláře pro
odstoupení od smlouvy však není povinné.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva

od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení
odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese
kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží
nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn
vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím
kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu
kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a
to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní
cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen
spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce, je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.1. Kupující je povinen se důkladně seznámit s návodem k použití a jinými dokumenty obsahujícími
pravidla pro zacházení se zbožím ještě před tím, než zboží začne používat. Neučiní-li tak,
vystavuje se riziku, že vady zboží vzniklé nesprávným použitím ponese sám.

7.2. Pokud převzaté zboží nemá vlastnosti smluvními stranami ujednané, prodávajícím nebo
výrobcem popsané nebo kupujícím vzhledem k povaze zboží a reklamě očekávané, pokud se
zboží nehodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá, pokud není zboží v odpovídajícím množství nebo míře, nebo pokud zboží

nevyhovuje požadavkům právních předpisů, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro používání zboží.

7.3. Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na
kupujícího, i kdyby se tato vada projevila později, nebo později vzniklá vada, kterou prodávající
způsobil porušením své povinnosti. Práva z vadného plnění naopak nezakládá vada, kterou musel
kupující poznat s vynaložením obvyklé pozornosti již při uzavření smlouvy.

7.4. Během 6 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při jeho převzetí.

7.5. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží následující
nároky z vadného plnění:

 Kupující může požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze
vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součásti zboží, pak může požadovat jen výměnu
součásti. Pokud to není možné, pak může kupující odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však
vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má
kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 Kupující má právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné
vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší
počet vad. V takovém případě má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

 Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží
bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu
z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že mu prodávající
nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě,
kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli
působilo značné obtíže.

7.6. Práva z vadného plnění kupující nemá, pokud před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám
způsobil, a to zejména tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo prodávajícím
stanovenému účelu. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného
opotřebení.

7.7. Pokud jde o práva ze záruky, pak se uplatní nároky vyjmenované v ustanovení odstavce 7.5.
Podmínky pro uplatnění těchto práv jsou uvedeny níže v odstavcích 7.8 až 7.14.

7.8 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění.
Reklamaci je kupující oprávněn učinit zasláním reklamačního protokolu či jiného oznámení o
reklamaci na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího uvedené v těchto obchodních
podmínkách, na e-mailové adrese reklamace@petfriend.cz nebo osobně v provozovně prodávajícího.
V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, popis zboží a závady, nejlépe

připojit fotografii vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Vzorový formulář pro
provedení reklamace naleznete zde https://eshop.petfriend.cz/Download/reklamaceform.docx.

Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez
souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být
neodstranitelná.

7.9. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode
dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace prodávajícímu.

7.10. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci,
případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného
posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci vady, včetně odstranění vady prodávající
vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím
nedohodnou písemně na delší lhůtě.

7.11. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny
nebo odstoupit od kupní smlouvy.

7.12. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího, jako by šlo o
koupi nového zboží nebo jeho části.

7.13 Není-li kupujícímu umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o
vyřízení reklamace kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu.

7.14 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, nebo převzetím zboží, a to tím
okamžikem, který nastane později.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
reklamace@petfriend.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu
kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line, nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr, je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím
z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává
ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.
Identifikační a kontaktní údaje správce
Společnost/ Jméno a příjmení: PETFRIEND s.r.o.
Sídlo/ Bydliště: Prostřední 6875, Zlín 760 01
IČ: 09120 017
DIČ: CZ09120017
Telefon: 607013778
E-mail: info@petfriend.cz
Kontaktní adresa: Prostřední 6875, Zlín 760 01

9.2. Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování: Kupující bere na vědomí, že
pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění
a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa,
e-mail a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje
atp.).

9.3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR
plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

9.4. Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícim
zpracovatelům: smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem
dodáni zboží, pričemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, email
a telefonní číslo.

9.5. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky,
vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po
dobu poskytnuté záruky smluvní. Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví
(č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let
počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu
roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z
§ 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce
zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud
nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce

roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní
smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno
jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a
účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od
smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro
odstoupení odesláno.

10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo
vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty,
a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v
objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem a rozhodovat bude český soud příslušný dle sídla
prodávajícího dle českých procesních předpisů. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající
z obecně závazných právních předpisů, a zároveň toto neplatí, pokud z kogentních právních předpisů
bude plynout jiné rozhodné právo, či příslušnost soudu.
11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních
ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a
není přístupná.
11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorový
formulář pro reklamaci.

V Zlíně dne 22.7.2020

PETFRIEND s.r.o.
Mgr. Nikola Koncer, jednatel